FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा लाभ ग्राहिको नामावली ७७/७८ 07/06/2021 - 14:30 PDF icon SSNP_FORWARD_FEED..pdf
अमिन पाठयक्रम ७७/७८ 02/08/2021 - 13:08 PDF icon अमिन पाठयक्रम.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 14:00 PDF icon व्यवसायकर .pdf
लधु उद्यम बिकास कार्यक्रमको आशय पत्र माग फारम ७७/७८ 01/12/2021 - 14:19 PDF icon लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि अनुसूची-४ को फारम
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 01/08/2021 - 14:30 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
कार्यसम्पादन विवरण साउन भाद्र असोज ७७/७८ 01/08/2021 - 13:04 PDF icon कार्यसम्पादन विवरण साउन भाद्र असोज.pdf
ईजाजतपत्रको लागि दिईने दरखास्त ७७/७८ 11/11/2020 - 14:18 PDF icon घ गर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी.pdf
नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद पाठ्यक्रम ७७/७८ 10/16/2020 - 13:09 PDF icon नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद पाठ्यक्रम.pdf
स्टाफ नर्स, नायब प्राविधिक सहायक , कार्यालय सहयोगीको फाराम ढाँचा ७७/७८ 10/16/2020 - 13:09 PDF icon स्टाफ नर्स, नायब प्राविधिक सहायक , कार्यालय सहयोगीको फाराम ढाँचा.pdf
समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना सहजकर्ता वा अ.न.मी. सो सरहको पाठ्यक्रम ७७/७८ 10/16/2020 - 13:08 PDF icon समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना सहजकर्ता वा अ.न.मी. सो सरहको पाठ्यक्रम.pdf

Pages