FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

जग्गा नामसारी (एकासगोलको ) ५ कठ्ठा सम्म जग्गा नामसारी एकासगोलको ५ कठ्ठा भन्दा प्रति कठ्ठा थप

लाग्ने समय: 
सो सर्जमिनको दिन, बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष÷ वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
150
आवश्यक कागजातहरु: 

 घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुले निबेदन
 निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाण प्रतिलिपि
 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 सर्जमिन मुचुल्कागरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमि साक्षी बस्नेकोनागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 चालु आ. व. सम्मको मालपोतघर जग्गा कर वा सम्पत्ति करतिरेको रसिद