" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आव्हानको सूचना

पदपूर्ती सम्वन्धि सुचना ( Vacancy - Civil Engineer )

यस बर्जु गाउँपालिकाको कार्यालयमा रिक्त रहेको देहाय बमोजिमको पदमा २०७५ साल आषाढ मसान्त सम्म करार सेवामा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरु वाट लोकसेवा आयोग द्धारा स्वीकृत दरखास्त फारम भरी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र रितपूर्वकको दरखास्

दस्तावेज: 

Pages