" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सूचना तथा समाचार

पदपूर्ती सम्वन्धि सुचना ( Vacancy - Civil Engineer )

यस बर्जु गाउँपालिकाको कार्यालयमा रिक्त रहेको देहाय बमोजिमको पदमा २०७५ साल आषाढ मसान्त सम्म करार सेवामा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरु वाट लोकसेवा आयोग द्धारा स्वीकृत दरखास्त फारम भरी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र रितपूर्वकको दरखास्

दस्तावेज: 

पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समितिको पिछडिएको समुदाय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

यस समितिको आ.व.२०७४/०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम तपसिल बमोजिमका २६ जिल्लाका तपसिल बमोजिमका २९ जात / जातिका सामुदायिक / सरकारी शिक्षणसंस्थामा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्र / छात्राहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरिने हुँदा निम्न बमोजिमको छात्रबृत्तिका निम्ति यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले

दस्तावेज: 

Pages